Yu Family Portraits - Stillwater (1 of 17)Yu Family Portraits - Stillwater (2 of 17)Yu Family Portraits - Stillwater (3 of 17)Yu Family Portraits - Stillwater (4 of 17)Yu Family Portraits - Stillwater (5 of 17)Yu Family Portraits - Stillwater (6 of 17)Yu Family Portraits - Stillwater (7 of 17)Yu Family Portraits - Stillwater (8 of 17)Yu Family Portraits - Stillwater (9 of 17)Yu Family Portraits - Stillwater (10 of 17)Yu Family Portraits - Stillwater (10 of 17)BWYu Family Portraits - Stillwater (11 of 17)Yu Family Portraits - Stillwater (12 of 17)Yu Family Portraits - Stillwater (13 of 17)Yu Family Portraits - Stillwater (14 of 17)Yu Family Portraits - Stillwater (15 of 17)Yu Family Portraits - Stillwater (16 of 17)Yu Family Portraits - Stillwater (16 of 17)bwYu Family Portraits - Stillwater (17 of 17)